<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5781076969972671025\x26blogName\x3dC\x27est+La+Vie\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jesssyw.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jesssyw.blogspot.com/\x26vt\x3d5672435287667420492', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Welcome to url.blogspot.com
Friday, January 23, 2009Y
当我们同在一起

最近很喜欢这首歌,独特的唱法,实在好听。。。

当我们同在一起

如果雲 是天空的呼吸
風是我 慌張的歎息
回憶是 愛的延續只因為
你和我已經 不在一起
當我們同在一起 在一起 在一起
空氣裡 在午後的暖意
我聽著 沙沙收音機
突然間 下起來雨雨讓我
好想好想你
想抱著你當我們同在一起
在一起 在一起 在一起 在一起
齊快樂無比
你是我 曾經的甜蜜
我是你 愛情的過去
那一段 美好的記憶
我們都 不能夠忘記
因為我 很愛很愛你
所以能 微笑著離去
雖然我 不會再見你幸福是
我們曾經在一起當我們同在一起
在一起 在一起 在一起 在一起
齊快樂無比
空氣裡 有午後的暖意
我聽著 沙沙收音機
唱什麼 聽不清晰
因為我 傻傻的笑著 想起了你

ends at 7:44 AM