<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5781076969972671025\x26blogName\x3dC\x27est+La+Vie\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jesssyw.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jesssyw.blogspot.com/\x26vt\x3d5672435287667420492', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Welcome to url.blogspot.com
Friday, August 15, 2008Y
心情郁闷

最近辞职了。。
生活忽然从忙碌变得无聊。。。。。
一时真的迷失了自己
,加上最近多多很不必要烦恼和挣扎.
.生活真的很郁闷。。
一时真的不明白自己在干什么。。。。
真的从来没有那么茫然。。。
感情的问题前途等等。。。
。人啊真的不明白为什么总是为这些问题烦,
常想如果女人拥有一双明亮的眼睛能够把男人的真面目看清多好啊
哪么女人就不必靠着许多坎坷的经验来辨别男人。。
记得有人曾问我,
要如何辨别真假钞?
而答案是除非你看过假钞。。
只有经验让人眼睛更明亮。。。
但事问一个女人要经过多少的经验才看清男人呢?
当一个女人经历了沧海桑田或许心已淡了。。。
或许有一天当心死了再好的男人站在眼前也没有意义了。。。。
我心好累了支撑着不让它死去。。。。

ends at 7:34 AM